Regulamin sklepu internetowego www.tanie-materace.com ze zmianami od 25 Grudnia 2014.


 

 

I. Warunki ogólne , procedura składania zamówień , terminy realizacji.

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.Tanie-Materace.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.Tanie-Materace.com jest prowadzony przez firmę:

POLMAT

ul. Powstańców WLKP 31/5 , 63-500 Ostrzeszów
Nip. 514-026-62-49


Konto Bankowe: MBANK:  55 1140 2004 0000 3202 4465 60703. Adres do korespondencji:

POLMAT  ul. Powstańców WLKP 31/5 , 63-500 Ostrzeszów
tel. : 530 079 085

e-mail: biuro@tanie-materace.com


4. Zakup w sklepie internetowym www.tanie-materace.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

Procedura składania i realizacji zamówień

 

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie z obowiązmiem zapłaty".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma POLMAT zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma POLMAT zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.tanie-materace.com są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma POLMAT wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Paragon lub Faktura VAT są zawsze przypięte do listu przewozowego przyklejonego na paczce. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP. Jeżeli faktura VAT ma być wystawiona na osobę fizyczną należy o tym poinformować sprzedającego np: pisząc - Chcę otrzymać Fakturę VAT; w przypadku braku tej informacji załączony będzie Paragon fiskalny.

13. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

 

  Termin Realizacji Zamówień

 

1. Realizacja potwierdzonego zamówienia wynosi od 1-5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (i jest uzależniona od stanów magazynowych - posiadania danego modelu).W szczególnym wypadku czyli zdarzeń losowych niezależnym od Nas zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji do 7 dni roboczych a w przypadku złych warunków pogodowych do 12 dni roboczych. Przez czas realizację należy rozumieć moment zaksięgowania pieniędzy na koncie do momentu nadania przesyłki przez firmę POLMAT a nie jej otrzymania.

 

2. W przypadku przesyłek kurierskich otrzymany towar należy sprawdzić w obecności kuriera - jest to jedyna podstawa uznania reklamacji z tytułu uszkodzeń transportowych.

Kurier ze wzgledu na gabaryty i wagę nie ma obowiązku wniesienia materaca do mieszkania.  Materace dostarczane są w usłudze burta-burta (złożenie materaca z samochodu). 

 

3. Wszystkie przesyłki dostarczane są do godziny 16-tej danego dnia roboczego. Nie ma odstępstw od tej reguły.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 WWW.TANIE-MATERACE.COM

obowiązujący od 25 grudnia 2014

 

 

I . Definicje

 

1.Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 

2.Adres do składania reklamacji / reklamacyjny:

 

POLMAT

ul. Powstańców WLKP. 31 / 5

63-500 Ostrzeszów

 

 

3.Cennik dostaw  koszt dostawy wliczony został w cenę towaru.

 

4.Dane kontaktowe:

 

POLMAT

ul. Powstańców WLKP. 31 / 5

63-500 Ostrzeszów

Tel: 530-079-085

         E-Mail: biuro@tanie-materace.com

 

 

5.Dostawa:  rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu (koszt dostawy wliczony w cenę produktu)

6.Dowód zakupu:  faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7.Karta produktu:  pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8.Klient:  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.Kodeks cywilny: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10.Kodeks dobrych praktyk: zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11.Konsument ? pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12.Koszyk ? lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13.Kupujący ? zarówno Konsument, jak i Klient.

14.Miejsce wydania rzeczy ? adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15.Moment wydania rzeczy ? moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16.Płatność ? metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy. W sklepie dopuszczalne są tylko dwie metody płatności ? przedpłata lub płatność za pobraniem.

17.Prawo konsumenckie ? ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18.Produkt ? minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19.Przedmiot umowy ? produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20.Przedmiot świadczenia ? przedmiot umowy.

21.Punkt odbioru ? miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

22.Rzecz ? rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23.Sklep ? serwis internetowy dostępny pod adresem www.tanie-materace.com , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

24.Sprzedający:

 

POLMAT

ul. Powstańców WLKP. 31 / 5 , 63-500 Ostrzeszów

NIP:514-026-62-49

 

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=b7bfa3ad-9b89-4bea-a4e0-c066593f572b

 

 

KONTO BANKOWE:MBank:  55 1140 2004 0000 3202 4465 6070

 

25.System ? zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26.Termin realizacji ? podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

27.Umowa ? umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

28.Wada ? zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

29.Wada fizyczna ?niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

1.nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2.nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

3.nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4.została Konsumentowiwydana w stanie niezupełnym;

5.w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

6.nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

30.Wada prawna ? sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

31.Zamówienie ? oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

II. Warunki ogólne

 

 

 

1.Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów zawierają koszty dostawy.

5.Sprzedający udziela Kupującemu 24 miesięcznej gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

6.Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a).potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b).dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7.Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8.Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawnos?c? działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyz?ej 1024 px. Uz?ywanie oprogramowania firm trzecich maja?cych wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalnos?c? przegla?darek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari moz?e miec? wpływ na poprawne wys?wietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalnos?ci sklepu www.tanie-materace.com należy je wszystkie wyłączyc?.

9.Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili moz?liwos?c? wgla?du, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

10.Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

III. Zawarcie umowy i realizacja

 

 

1.Zamo?wienia można składac? 24 godziny na dobę.

2.W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

1.dodanie do koszyka produktu;

2.wybór rodzaju dostawy;

3.wybór rodzaju płatności;

4.wybór miejsca wydania rzeczy;

5.złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku ?Zamówienie z obowiązkiem zapłaty?.

3.Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamo?wienia.

4.Realizacja zamo?wienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie (do 5 dni roboczych a w przypadku złych warunków pogodowych tj. anomali ? śnieżyc itp. do 12 dni roboczych), a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego (do 5 dni roboczych a w przypadku złych warunków pogodowych tj. anomali ? śnieżyc itp. do 12 dni roboczych).

5.Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamo?wienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6.Realizacja zamo?wienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy (do 5 dni roboczych a w przypadku złych warunków pogodowych tj. anomali ? śnieżyc itp. do 12 dni roboczych), a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego(do 5 dni roboczych a w przypadku złych warunków pogodowych tj. anomali ? śnieżyc itp. do 12 dni roboczych).

7.Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8.Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 5 dni roboczych, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie do 12 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9.Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamo?wieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w II pkt 6.

 

IV. Prawo do odstąpienia od umowy

 

 

1.Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://www.tanie-materace.com/odstapienie_od_umowy.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4.Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

5.Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Towar należy odesłać w pełnych rozmiarach Gabarytowych dotyczy materacy kieszeniowych i bonelowych tj. nie łamiąc ich - uszkodzony towar wynikajacy z winy kupującego tj. niewłaściwego spakowania reklamacje nie będą uwzględniane.

9.Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

10.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

12.Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14.Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

8.o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

V. Rękojmia

 

 

1.Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.Sprzedaja?cy ponosi odpowiedzialnos?c? wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3.W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4.Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

1.złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

2.złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

5.Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

1.żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

2.żądać usunięcia wady.

8.Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9.Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11.Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12.Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w IV pkt 10.

13.Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14.Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

1.oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

2.oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

3.żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

4.żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

5.Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

6.Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

7.W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

8.W terminach określonych w IV pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

9.W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

10.Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się IV pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej ? od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

11.Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

12.Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

VI. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

 

 

1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o s?wiadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możiwos?c? wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

 

VII. Obowiązek informacyjny RODO - dostosowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych w sklepie internetowym jest Sprzedawca.
 2. W przypadku zakupów i rejestracji na stronie internetowej sklepu Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji: imię i nazwisko, nazwa, dokładny adres zamieszkania/ siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer NIP (dotyczy tylko podmiotów nabywających zawierających umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i służy do prawidłowego wystawienia faktury VAT).
 3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. za zgodą Użytkownika w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a) i b) RODO;
 5. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy POLMAT odpowiedzialni za obsługę Sklepu internetowego www.tanie-materace.com i realizację transakcji. W związku z realizacją umowy, dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów, operatorom systemów płatności (jeśli taka forma zostanie przez Kupującego wybrana) lub instytucjom kredytującym (w razie zakupu na raty), a także podmiotom prowadzącym salony partnerskie w przypadku dokonania przez Użytkownika Rezerwacji towaru w salonie partnerskim.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania konta Użytkownika założonego w Sklepie internetowym www.tanie-materace.com - do chwili jego usunięcia oraz przez ewentualnie dalszy okres potrzebny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji tego uprawnienia możne skorzystać z opcji dostępnych po zalogowaniu na swoje konto lub skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: biuro@tanie-materace.com. Sprzedawca stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuzasadnionym ujawnieniem danych osobowych, którymi administruje, w tym m.in. szyfrowanie strony www przed przesłaniem w celu zapobieżenia pozyskiwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną za pomocą certyfikatu SSL.
 8. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika.
 9. Użytkownik posiada prawo do bycia zapomnianym, czyli cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo cofnięcia zgody może być wykonane przez oświadczenie złożone administratorowi w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@tanie-materace.com.
 10. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 11. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwa prawidłowa realizacja zamówień.
 12. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla ich celów marketingowych
 13. Administrator prowadzi profilowanie w sposób zautomatyzowany w ramach analizy lokalizacji, danych demograficznych, zainteresowań pod względem aktywności na swojej witrynie w celu marketingowym, poprzez lepsze dopasowanie wyświetlanych informacji do danej osoby. Profilowanie to nie będzie wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.
 
 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 

1.Żadne z postanowienia niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiaązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący be?da? powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejs?ciem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3.Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamo?wienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamo?wienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sa?d właściwy miejscowo i rzeczowo.